Dekret Biskupa Jana Piotrowskiego dotyczący odwołania dyspensy

wtorek, 15. czerwca 2021

DEKRET

Nr OA – 67/21 Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych
w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA – 102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan PiotrowskiBISKUP KIELECKI

Ks. Adam PerzKANCLERZ KURII