Sakramenty i Posługi

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

CHRZEST – WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgoda Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania (jeśli z innej parafii)
2. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
3. Zaświadczenia chrzestnych z miejsca zamieszkania stwierdzające, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza parafią)

– Z wymaganymi dokumentami należy zgłosić się na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka 

CHRZESTNI

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:
– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
– ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
– ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

(Kodeks Prawa Kanonicznego 874)

SAKRAMENT I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Do sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice.

Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:

1. Obecność regularna na katechezie w szkole

2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III

3. Obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej

4. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przed odpowiedzialnego za ich przygotowanie.

5. Akt Chrztu Świętego ( dla chrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej)

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W naszej parafii do Sakramentu Bierzmowania przystępują
zgodnie z zaleceniem Biskupa Kieleckiego

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie, jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. KKK 1285-1314

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz        kościoła;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić    zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane
  modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach 
  Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach 
  majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Świadkami przy Sakramencie Bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły: Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”, nie uczęszczający na katechezę szkolną).

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu.

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej
celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem
na pół roku przed planowaną datą ślubu.

Sprawy organizacyjne:

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się
do kancelarii parafialnej mniej więcej pół roku przed planowaną datą ślubu.
Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Ksiądz poinformuje narzeczonych, jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu przedślubnego oraz ustali termin rozmowy duszpasterskiej.

Kto może zawrzeć Sakrament Małżeństwa?

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16. rok życia, może wyjść za mąż za zgodą sądu. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem
i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

Aby dobrze przygotować się do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w:
• Kursie przedmałżeńskim
• Poradni Życia Rodzinnego
W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.

Spisanie protokołu:

Protokół przedślubny musi być spisany stosownie wcześniej przed datą ślubu (3 m-cy) ze względu na obowiązujące zapowiedzi przedślubne. Wcześniej narzeczona lub narzeczony zgłasza się do Kancelarii Parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalany jest termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.

Dokumenty wymagane do spisania protokołu:

1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek 
    małżeński. 
    Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo 
    z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się 
    go przyjęło. 
    Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi do 6 miesięcy przed datą ślubu. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, 
    które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, 
    gdyż taki dokument jest nieważny.
2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egzemplarzach, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu 
    małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 6 miesiącach. 
    Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu 
    Stanu Cywilnego.
3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w tutejszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają 
    poza naszą parafią.
4. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
5. Jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
6. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.
7. Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskim oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie 
    – zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.
8. Spisane na karteczce dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zameldowania).
9. Narzeczeni podają również informację dotyczącą przyjęcia swojej I Komunii Świętej (należy więc znać miejsce i datę przyjęcia I Komunii Świętej).

Inne dokumenty:

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej kancelarii parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa! Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.
Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić
do Sakramentu Małżeństwa.
Narzeczeni wraz z świadkami ślubu podpisują dokumenty dzień przed zawarciem sakramentu małżeństwa w kancelarii parafialnej.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

W Piśmie Świętym czytamy:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła by się modlili nad nim i namaścili go świętym olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone…”.

Zgłaszanie chorego:

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko chorego oraz dokładny adres,
a także należy określić jego stan zdrowia – zwłaszcza, gdy chory nie jest w stanie przyjąć Komunii Świętej.

Chory w czasie odwiedzin ma możliwość przystąpienia do Spowiedzi św.
i przyjęcia Komunii Świętej. Zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia Sakramentu Chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

Przygotowanie w domu chorego:

– Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem.
– Umieszczamy na nim krzyż, a obok świece i wodę święconą.
– Na małym talerzyku przygotowujemy kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu.
– Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca 
  się nim, musi wcześniej powiedzieć o tym księdzu. Kapłan udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego,
aby ten obrzęd nie stał się „ostatnim namaszczeniem”.

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej o każdej porze dnia.

Wymagane dokumenty:

1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

2. karta zgonu – dla administracji cmentarza;

3. zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią (Sakramentu Chorych, 
    Spowiedzi, Komunii św.);

4. jeśli zmarłych zamieszkiwał w innej parafii – pozwolenie na urządzenie 
    pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św.
(z przyjęciem Komunii św.), dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej.

Przed Mszą św. pogrzebową i podczas jej trwania może zdarzyć się, iż nie będzie możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty, dlatego też prosimy by rodzina osoby zmarłej w razie potrzeby skorzystania ze Spowiedzi uczyniła to wcześniej. Pamiętajmy, że również po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez:

– Mszę św. w rocznicę śmierci;
– Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
– czy tzw. „wypominki”.